Algemene voorwaarden

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

The Toadi Order BV
Eugène Bekaertlaan 61, 8790 Waregem
BE0674.791.48
Tel. +32(0)56 19 66 11
E-mail facturatie: accounting@toadi.com
E-mail facturatie: info@toadi.com

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle online diensten (die mogelijk) aan u worden geleverd door The Toadi Order BV, inclusief de website www.toadi.com, haar onlinediensten en alle mogelijke communicatie via e-mail. Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u aan ons verstrekt en wij rekenen erop dat deze waarheidsgetrouw zijn.

Door gebruik te maken van deze site gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site geeft u automatisch toestemming om deze te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. The Toadi Order BV zal geen persoonlijke gegevens verzamelen van bezoekers waarvan zij redelijkerwijs denkt dat ze jonger zijn (-18). Wij adviseren ouders om met hun kinderen te praten over het gebruik van het internet en over informatie die aan websites wordt verstrekt.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en bezoekers de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail en formulieren. Ook verzamelt Toadi Order BV informatie voor de verkoop van haar producten. Dergelijke informatie kan persoonlijke informatie bevatten (d.w.z. informatie die direct aan u gerelateerd is, zoals uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.). The Toadi Order BV is verantwoordelijk voor de veilige overdracht van de door u als consument verstrekte informatie.

U bent soms verplicht om bepaalde informatie te verstrekken om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals het kopen van producten of andere aanbiedingen). Waar wij dergelijke gegevens verzamelen vindt u meer informatie over welke informatie vereist is en welke facultatief is.

Als u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld (dus zonder dat u zelf actief dergelijke informatie verstrekt) met behulp van verschillende technische hulpmiddelen zoals IP-adres, cookies en navigatiegegevens.
Deze site maakt net als alle andere sites gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat door uw Internet Service Provider aan uw computer wordt toegekend om u toegang te geven tot het internet. Over het algemeen bevat een IP-adres geen persoonlijke gegevens, aangezien een IP-adres normaal gesproken dynamisch is (het verandert wanneer u verbinding maakt) in plaats van statisch (behorend bij de computer van een bepaalde gebruiker). Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren en om (op uw verzoek) informatie te verstrekken met betrekking tot de verkoop en levering van producten.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan derden, maar alleen wanneer wij de diensten van derden (externe partners) gebruiken om bepaalde diensten of producten te leveren (bijvoorbeeld bestellingen, technische en logistieke diensten, financiële transacties), op voorwaarde dat deze derden ermee hebben ingestemd om de voorwaarden van dit privacybeleid te respecteren. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of verkocht aan derden die geen deel uitmaken van uw productieproces, bijvoorbeeld om u reclame te sturen. Wij kunnen echter wel een aantal van uw persoonlijke gegevens naar potentiële klanten sturen zonder u vooraf om toestemming te vragen. Dit betreft alleen uw e-mailadres, het type robot en de wijk waar u woont. Indien de potentiële klant dit wenst, kan hij/zij contact met u opnemen voor meer informatie. Uw adres of telefoonnummer wordt in geen geval doorgegeven aan de potentiële klant. We mogen ook anonieme informatie die via deze site wordt verzameld op elke door ons gewenste manier gebruiken. Wie de website bezoekt en om welke reden dan ook persoonlijke informatie verstrekt, kan zijn gegevens inzien en wijzigen overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Indien de gegevens van de bezoeker worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om kosteloos beroep aan te tekenen. Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij wijzen erop dat wij geen controle hebben over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Wanneer u een website bezoekt, is het raadzaam om altijd het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Wanneer dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de herziene versie op deze site worden geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, met name wanneer u overweegt om uw persoonlijke gegevens via deze site te verstrekken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op info@toadi.com.

Prijs

Alle prijzen zijn vermeld in EUROS of DOLLARS, inclusief BTW en alle andere belastingen of vergoedingen die de klant verschuldigd is.

Indien er leverings-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht dan wordt dit apart vermeld. De prijsindicatie geldt alleen voor de artikelen zoals beschreven in de tekst. De bijgevoegde foto's zijn bedoeld als decoratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn opgenomen.

Betaling

Wij accepteren normaal gesproken de betaalmethoden die tijdens het afrekenen worden vermeld. Enkele voorbeelden zijn creditcards, Maestro en betaling per bankoverschrijving. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden voor een specifieke bestelling niet te accepteren en om alternatieve betalingsmethoden voor te stellen. Houd er rekening mee dat we alleen betalingen accepteren vanaf bankrekeningen binnen de Europese Unie (EU) of de Verenigde Staten (VS). U bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de betalingstransactie. In het geval van aankopen met een creditcard, wordt de aankoop van uw creditcard afgeschreven zodra we uw bestelling hebben verzonden. Het niet (volledig) betalen van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure.

RETENTIE VAN EIGENDOM

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van The Toadi Order BV tot het moment dat de volledige betaling door de Klant is uitgevoerd.

Waar nodig stemt de Opdrachtgever ermee in om derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud van The Toadi Order BV, bijvoorbeeld degene die aanspraak maakt op de artikelen die niet volledig betaald zijn.

GARANTIE

Consumenten hebben wettelijke rechten onder de wet van 21 febr. 2020 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de aankoop van consumentengoederen. Deze wettelijke garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze rechten worden niet aangetast door enige commerciële garantie.

Om gebruik te kunnen maken van de garantie moet de klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

In geval van een probleem dient de Klant de klantenservice van The Toadi Order BV zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dient elk probleem binnen 2 maanden na ontdekking door de Klant te worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op reparatie of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten veroorzaakt door ongelukken, verwaarlozing, vallen, oneigenlijk gebruik van het artikel, het niet respecteren van de gebruiksinstructies of handleiding, wijziging of veranderingen aan het artikel, ruwe behandeling, slecht onderhoud, of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Defecten die zich voordoen na een periode van 6 maanden van aankoop of levering worden niet beschouwd als verborgen gebreken, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de Klant.

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van AiRobots, is de Klant vanaf de datum van het verzuim automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een rente van 10% per jaar verschuldigd over het onbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt AiRobots zich het recht voor om artikelen die niet (volledig) betaald zijn terug te vorderen.

VERANDERINGEN IN DE OVEREENKOMST

De Toadi Order BV is te allen tijde gerechtigd om deze overeenkomst te wijzigen, uit te breiden of nieuwe voorwaarden toe te voegen, die van invloed zijn op uw gebruik van de Diensten. U wordt op de hoogte gesteld van alle wijzigingen en aanvullingen en indien deze worden geaccepteerd, zijn ze onmiddellijk van toepassing en worden ze voortaan onderdeel van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft AiRobots het recht om de Overeenkomst te beëindigen.

OVERMACHT

In geval van overmacht is het wellicht niet mogelijk om onze verplichtingen jegens u na te komen. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van een dergelijke situatie. Zodra een dergelijke overmacht voorbij is, zullen we onze beloften nakomen. Mocht dit te lang duren dan kunt u zich terugtrekken uit uw aankoop. Als u al eerder betaald hebt, krijgt u binnen 3 dagen uw geld terug. Overmacht is elke situatie die tegen onze wil en buiten onze controle is en die ons verhindert onze beloften aan u na te komen. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere betrokken derden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie is auteursrechtelijk beschermd.

Dit betekent dat u ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinaties, etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.