Algemene voorwaarden

IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

AIRBOTS BVBA
Kalkhoevestraat 10, 8790 Waregem
BE0674.452.381
Tel. +32(0)56 19 66 11
E-mail facturatie: accounting@toadi.com
E-mail ondersteuning info@toadi.com

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid betreft alle online diensten die u door AiRobots bvba (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website www.toadi.com, zijn online services en alle mogelijke verkeer via e-mail. Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. AiRobots BVBA zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (-18) behoren. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail en formulieren. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt AiRobots BVBA informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). AiRobots BVBA staat in voor de veilige overdracht van de door u, als consument, verschafte gegevens.

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten (zoals de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke gegevens noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dienen te worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden gegevens bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor het verkopen en leveren van producten.

Tevens kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, maar enkel wanneer we beroep doen op derden (externe partners) voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. bestellingen, technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen), op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Onder geen enkel beding zal uw persoonlijke informatie doorgegeven en/of verkocht worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van uw productieproces, bijvoorbeeld om u reclame toe te sturen. Wij kunnen wel enkele van uw persoonlijke gegevens meedelen aan potentiële klanten zonder daar vooraf uw toestemming voor te vragen. Het gaat daarbij uitsluitend om uw e-mailadres, het type robot en de gemeente waar u woonachtig bent. Indien de potentiële klant dat wenst, kan hij zo met u contact op te nemen om desgewenste informatie te bekomen. Er zal in geen enkel geval een adres en telefoonnummer worden meegedeeld aan de potentiële klant. Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld. Bezoekers van de website die ons om welke redenen dan ook persoonlijke informatie verstrekken, kunnen deze gegevens inkijken en wijzigen conform de wet op de bescherming van de persoonlijke privacy van 8 december 1992. Indien de gegevens van de bezoekers worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om u kosteloos daartegen te verzetten. Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken.

Voor meer informatie kunt u ons contacteren via info@toadi.com.

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

BETALING

Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, betaling per overschrijving en betaling via Paypal. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.  In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling. De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AiRobots bvba.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AiRobots bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de klantendienst van AiRobots bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AiRobots beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt AiRobots zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

AiRobots bvba is te allen tijde gerechtigd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de Diensten. Alle wijzigingen en aanvullingen worden aan u meegedeeld en treden, indien aanvaard, onmiddellijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is AiRobots gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

OVERMACHT

Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 3 dagen terug. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights.

Dit betekent dat je ons logo, website, foto’s, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.